FANDOM


Here is the list of NJCW Episode with results.

NJCW Episodes

NJCW Episode 1

 1. E-su of Suki def. Panku
 2. Shaffuru Arainsu (Jakku of Naiya & Kuro Jo-ka) def. Doragon Doubou (Ru- & Aoi Doragon)
 3. Kingu of Hatsu def. Roi Kaen
 4. Ku-in of Kaisho def. Roze
 5. Metaru Doubou (Edowado & Arufonsu Metaru) def. Chaini-zu Koudoutai (Yuki Nezumi & Hatsuharu Oushi)

NJCW Episode 2

 1. Shawn O' Conner def. Yusuke Reigan
 2. Brad "Iceman" Harris def. Icedude
 3. Kinnikuman def. Hiei De-mon
 4. Samaru Kurosaki def. Kiddo
 5. Natsu def. Misu Japan

NJCW Episode 3

 1. Seinto Koudoutai (Fenikkusu & Andoromeda) def. Rinsei (Washi & Taka)
 2. Yomi (Zonbi & Takai Dokuro) def. Buntai Yusuke (Kurama Minumino & Kurabara Rei Kean)
 3. Seinto Koudoutai (Kigunasa & Doragon) def. Rinsei Ni (Kondoru & Hagetaka)
 4. Purinsu of Resuringu (Purinsu Ryoma & Momoshiro) def. Dezaia (Sai & Hikaru)
 5. Samaru Kurosaki def. Icedude

NJCW Episode 4

 1. Hiei De-mon def. Panku and Kiddo
 2. Doragon Doubou (Ru- & Aoi Doragon) def. Buntai Yusuke (Kurama Minumino & Kurabara Rei Kean)
 3. Chaini-zu Koudoutai (Yuki Nezumi & Hatsuharu Oushi) def. Dezaia (Sai & Hikaru)
 4. Icedude def. Yusuke Reigan and Roi Kaen
 5. Rock Darson w/ Roze def. Samaru Kurosaki

NJCW Episode 5

 1. Samaru Kurosaki def. Kinnikuman
 2. E-su of Suki def. Hiei De-mon
 3. Hoshi def. Natsu
 4. Icedude def. Kingu of Hatsu
 5. Brad "Iceman" Harris def. Shawn O'Conner

NJCW Episode 6

 1. Ku-in of Kaisho def. Misu Japan and Hoshi
 2. Dezaia (Sai & Hikaru) def. Rinsei Ni (Kondoru & Hagetaka)
 3. Hiei De-mon def. Samaru Kurosaki and E-su of Suki
 4. Yomi (Zonbi & Takai Dokuro) def. Rinsei (Washi & Taka)
 5. Kingu of Hatsu def. Icedude and Brad "Iceman" Harris

NJCW Episode 7

 1. Ku-in of Kaisho def. Natsu
 2. Rinsei Ni (Kondoru & Hagetaka) def. Purinsu of Resuringu (Purinsu Ryoma & Momoshiro)
 3. Doragon Doubou (Ru- & Aoi Doragon) def. Rinsei (Washi & Taka)
 4. Yomi (Zonbi & Takai Dokuro) def. Buntai Yusuke (Kurama Minumino & Kurabara Rei Kean)
 5. Rock Darson def. Toshi

NJCW Episode 8

 1. Kiddo def. Panku
 2. Misu Japan def. Hoshi
 3. Dezaia (Sai & Hikaru) def. Seinto Koudoutai (Kigunasa & Doragon)
 4. Jack McMichaels def. Roi Kaen
 5. Ice Alliance (Icedude & Brad "Iceman" Harris) def. Yomi (Zonbi & Takai Dokuro)

NJCW Episode 9

 1. Purinsu of Resuringu (Purinsu Ryoma & Momoshiro) def. Seinto Koudoutai (Kigunasa & Doragon)
 2. Chaini-zu Koudoutai (Yuki Nezumi & Hatsuharu Oushi) def. Rinsei Ni (Kondoru & Hagetaka)
 3. Yomi (Zonbi & Takai Dokuro) def. Doragon Doubou (Ru- & Aoi Doragon)
 4. Rinsei (Washi & Taka) def. Buntai Yusuke (Kurama Minumino & Kurabara Rei Kean)
 5. Mason Kronik def. Ice Alliance (Icedude & Brad "Iceman" Harris)

NJCW Episode 10

 1. Sasori def. Su-pa Kun
 2. Purinsu of Resuringu (Purinsu Ryoma & Momoshiro) def. Chaini-zu Koudoutai (Yuki Nezumi & Hatsuharu Oushi)
 3. Rinsei (Washi & Taka) def. Buntai Yusuke
 4. Yomi (Zonbi & Takai Dokuro) def. Doragon Doubou (Ru- and Aoi Doragon)
 5. Mason Kronik def. Icedude w/ Brad "Iceman" Harris

NJCW Episode 11

 1. Shaffuru Arainsu (Jakku of Naiya & Kuro Jo-ka) def. Ice Alliance (Icedude & Brad "Iceman" Harris)
 2. Natsu def. Roze, Misu Japan, and Hoshi
 3. Rinsei Ni (Kondoru & Hagetaka) def. Purinsu of Resuringu (Purinsu Ryoma & Momoshiro)
 4. Mason Kronik def. Yusuke Reigan
 5. Maximum Max def. Lu Bu

NJCW Episode 12

 1. Mini def. Cat Girl
 2. Metaru Doubou (Edowado & Arufonsu Metaru) def. Purinsu of Resuringu (Purinsu Ryoma & Momoshiro)
 3. Maximum Max def. Kevin Kronik
 4. Ice Alliance (Icedude & Brad "Iceman" Harris) def. Yomi (Zonbi & Takai Dokuro) for the ICWGP Heavyweight Tag Team Championship
 5. Shawn O' Conner def. Mason Kronik for the ICWGP Heavyweight Championship

NJCW Episode 13

 1. Kevin Kronik def. Lu Bu
 2. Panku def. Sasori
 3. Kiddo def. Shiro Ookami
 4. Kingu of Hatsu def. Roi Kaen
 5. Mason Kronik def. Yusuke Reigan

NJCW Episode 14

 1. Kinnikuman def. Kevin Kronik and Lu Bu
 2. Brent Thompson def. Toshi
 3. Yomi (Zonbi & Takai Dokuro) def. Rinsei (Washi & Taka)
 4. Dezaia (Sai & Hikaru) def. Seinto Koudoutai (Kigunasa & Doragon)
 5. Roze def. Hoshi to retain the ICWGP Women's Championship

NJCW Epiosde 15

 1. Mini def. Hoshi, Misu Japan, and Natsu
 2. Kevin Kronik def. Senshi
 3. Rinsei Ni (Kondoru & Hagetaka) def. Chaini-zu Koudoutai (Yuki Nezumi & Hatsuharu Oushi)
 4. Buntai Yusuke (Kurama Minumino & Kurabara Rei Kean) def.Shaffuru Arainsu (Kuro Jo-ka and Jakku of Naiya)
 5. Jack McMicheals def. Rock Darson

NJCW Episode 16

 1. Kagura Buta def. Hoshi
 2. Quick Silver def. Pegasasu, Kinnikuman, and Kevin Kronik in a Fatal-4-Way Ladder Match
 3. Metaru Doubou (Edowado & Arufonsu Metaru) def. Dezia (Sai & Hikaru) via Count Out and Dezaia remined ICWGP Junior Heavyweight Tag Team Champions
 4. Ben Hitman def. Yusuke Reigan
 5. Mason Kronik def. Kingu of Hatsu, Jack McMicheals, and Brent Thompson to win the vacant ICWGP Heavyweight Champion and Jack McMicheals got suspended

NJCW Episode 17

 1. CJ Wizard def. Kingu of Hatsu
 2. Hiei De-mon def. Su-pa Kun, Senshi, and E-su of Suki by escaping the Steel Cage
 3. Doragon Doubou (Ru- & Aoi Doragon) def. Buntai Yusuke (Kurama Minumino & Kurabara Rei Kean)
 4. Hikaru Faia def. Misu Japan
 5. Dezaia (Sai & Hikaru) def. Metaru Doubou (Edowado & Arufonsu Metaru) to retain the ICWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship

NJCW Episode 18

 1. Roze def. Cindy Interpromotional match between NJCW and YCWO in YCWO's Women's Tournament
 2. Rei Henshu def. Shiro Ookami, Panku, and Kiddo by escaping the Steel Cage
 3. Seinto Koudoutai (Kigunasa & Doragon) def. Rinsei Ni (Kondoru & Hagetaka) in a Tables Match
 4. Seinto Koudoutai (Fenikkusu & Andoromeda) def. Rinsei (Washi & Taka) in a Table Tornado Tag Match
 5. CJ Wizard def. Mason Kronik, Kingu of Hatsu, and Brent Thompson

NJCW Episode 19

 1. Kagura Buta def. Natsu, Misu Japan, Hoshi, Hikaru Faia, and Cat Girl in a 6-Women Battle Royal
 2. Metaru Doubou (Edowado & Arufonsu Metaru) def. Chaini-zu Koudoutai (Yuki Nezumi & Hatsuharu Oushi) in a Elimination Tornado Tag Match
 3. Kevin Kronik def. Sasori, Pegasasu, and Kinnikuman by escaping the Steel Cage
 4. Dezaia (Sai & Hikaru) def. Purinsu of Resuringu (Purinsu Ryoma & Momoshiro) in a Non Title Elimination Tornado Tag Match
 5. Brent Thomson def. Mason Kronik
 6. Metaru Doubou (Edowado & Arufonsu Metaru) def. Chaini-zu Koudoutai (Yuki Nezumi & Hatsuharu Oushi) in a Elimination Tornado Tag Match

NJCW Episode 20

 1. The Ice Alliance (Icedude & Brad "Iceman" Harris def. Shaffuru Arainsu (Kuro Jo-ka & Jakku of Naiya)
 2. Yomi (Zonbi & Takai Dokuro) def. Rinsei (Washi & Taka)
 3. Kagura Buta def. Hikaru Faia
 4. Mini def. Hoshi
 5. CJ Wizard def. Maon Kronik

NJCW Episode 21

 1. Ben Hitman def. Roi Kaen
 2. Sasori, Kinnikuman, and Kevin Kronik def. Pegasasu, Panku, and Kiddo in a 6-Man Elimination Tag
 3. Ku-in of Kashi def. Mini
 4. Quick Silver def. Maximum Max in a Ladder Match to retain his ICWGP Junior Heavyweight Champioship
 5. Yusuke Reigan, Roi Kaen, and Ash Ketchum def. Kingu of Hatsu in a 3 on 1 Handicap Match

NJCW Episode 22

 1. Hikaru Faia def. Ku-in of Kaisho
 2. Kevin Kronik def. Kiddo
 3. Maximum Max and Rei Henshu vs Quick Silver and Shiro Ookami No Contest
 4. Akuma Bokusa- def. Rock Darson
 5. Icedude def. Toshi

NJCW Episode 23

 1. Adam Edge def. Icedude
 2. Hikaru Faia def. Mini, Ku-in of Kaisho, and Kagura Buta to become the new ICWGP Womens Champion
 3. Su-pa Kun def. Kevin Kronik
 4. Dezaia def. Seinto Koudoutai to retain the ICWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships
 5. Kingu of Hatsu & Ben Hitman def. CJ Wizard & Ash Ketchum

NJCW Episode 24

 1. The Poke Gang def. Roi Kaen & Akuma Boku-sa
 2. Yusuke Reigan def. Adam Edge
 3. Toshi & Rock Darson def. Kingu of Hatsu & Ben Hitman
 4. Hikaru Faia def. Mini to retain the ICWGP Womens Championship
 5. Mason Kronik def. Samaru Kurosaki to retain the ICWGP Heavyweight Championship

NJCW Epiosde 25

 1. Mizu def. Hoshi
 2. Kevin Kronik def. Quick Silver (c) Non Title Match
 3. Shaffuru Arainsu win the Heavyweight Tag Team Gaunlet
 4. Chaini-zu Koudoutai win the Junior Heavyweight Tag Team Gaunlet
 5. The Poke Gang def. Toshi & Rock Darson

NJCW Episode 26

 1. Mizu wins the 6-Woman Battle Royal
 2. Ben Hitman def. Rock Darson
 3. Kevin Kronik def. Kiddo
 4. Chaini-zu Koudoutai def. Dezaia to retain the ICWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships
 5. Reaper X def. Icedude, Brent Thompson, and Adam Edge

NJCW Episode 27

 1. Cat Girl def. Natsu
 2. Shiro Ookami & Su-pa Kun def. Sasori & Maximum Max
 3. Yomi def. Doragon Doubou
 4. Kingu of Hatsu def. CM Punk
 5. Ben Hitman def. CJ Wizard

NJCW Episode 28

 1. Misu Japn def. Hoshi
 2. Chaini-zu Koudoutai def. Dezaia to retain their ICWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships
 3. Yomi def. Seinto Koudoutai to retain their ICWGP Heavyweight Tag Team Championships
 4. Toshi def. Rock Darson
 5. Adam Edge def. Icedude in a First Blood Match

NJCW Episode 29

 1. Mini & Ku-in of Kaisho def. Mizu & Hikaru Faia
 2. Kiddo & Chaini-zu Koudoutai def. Keven Kronik & Dezaia
 3. Yomi def. Shaffuru Arainsu to Retain their ICWGP Heavyweight Tag Team Championships
 4. Toshi def. Adam Edge
 5. Kingu of Hatsu def. Ben Hitman

NJCW Episode 30

 1. Ku-in of Kaisho def. Cat Girl
 2. Yomi def. Rinsei to retain their ICWGP Heavyweight Tag Team Championships
 3. Chaini-zu Koudoutai def. Dezaia to retain their ICWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships
 4. Ben Hitman def. Reaper X
 5. Samaru Kurosaki def. Adam Edge

NJCW Episode 31

 1. Kinnikuman wins the 6-Man Battle Royal
 2. The Corporation def. Dezaia to retain their ICWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships
 3. Yomi def. The Poke Gang to retain their ICWGP Heavyweight Tag Team Championships
 4. Rock Darson def. Toshi
 5. Samaru Kurosaki & Brent Thompson def. Reaper X & Mason Kronik

NJCW Episode 32

 1. Lu Bu def. Quick Silver to retain the ICWGP Junior Heavyweight Championship
 2. Panku & Kiddo def. Sasori & Kevin Kronik
 3. Toshi & Adam Edge def. Yomi to become the new ICWGP Heavyweight Tag Team Champions

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.